?

Log in

No account? Create an account
Стокгольм (Stockholm) - erikpetersson — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
erikpetersson

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Стокгольм (Stockholm) [Nov. 18th, 2012|11:30 pm]
erikpetersson
Image122320
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: paperriver
2012-11-19 04:37 pm (UTC)
en vacker kväll =)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: erikpetersson
2012-11-19 04:39 pm (UTC)
Tack!
jag tänkte börja lägga ut lite foton igen. Det här tog jag utanför Fotografiska i september eller oktober.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: paperriver
2012-11-19 09:42 pm (UTC)
bra idé! :) </p>

CHR - Christer Strömholm @ Fotografiska... kan inte sluta fascineras av hans bilder.

(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: erikpetersson
2012-11-19 09:47 pm (UTC)
ja, de är helt fantastiska. Men snart stänger utställningen.
(Reply) (Parent) (Thread)