?

Log in

No account? Create an account
E - erikpetersson — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
erikpetersson

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

E [Nov. 20th, 2012|08:21 pm]
erikpetersson
img1221003small
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: paperriver
2012-11-20 08:25 pm (UTC)
en gammal radio, papperstidningen... 60-talet eller 70-talet?
jag gillar verkligen dessa 2 bilder =)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: erikpetersson
2012-11-20 08:28 pm (UTC)
tack! Men båda togs i somras. Det är kanske min gamla fototeknik som gör det.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: paperriver
2012-11-20 09:00 pm (UTC)
agh, forget about 'teknik') jag talar om atmosfär som finns i rummet.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: erikpetersson
2012-11-20 09:01 pm (UTC)
Åh, det är min polare E han skapar alltid atmosfär. Och så inspireras jag ju av 60-talets fotografer.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: paperriver
2012-11-20 09:16 pm (UTC)
precis! :) människor, känslor, tankar, speciella saker...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: paperriver
2012-11-20 09:55 pm (UTC)
E, 60-talets fotografer... men du är duktig fotograf :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: erikpetersson
2012-11-20 09:57 pm (UTC)
дзякуй!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: paperriver
2012-11-20 10:11 pm (UTC)
Yeshimash! Ja ne govorju pabelaruski (thank God))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: _o_tets_
2012-11-21 05:44 am (UTC)
Привет, Эрик, передавай привет Эрику!
:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: erikpetersson
2012-11-21 07:13 am (UTC)
обязательно!
(Reply) (Parent) (Thread)